dĺžka

čoho length of sth

na dĺžku (merať ap.)
in length
ɪn lεŋθ
na dĺžku (pozdĺžne)
lengthwise, lengthways
ˈlεŋθˌwaɪzˌ ˈlεŋθˌweɪz
zemepisná dĺžka
longitude
ˈlɒndʒɪˌtjuːd
... stupňov východnej dĺžky
... degrees east longitude
... dɪˈgriːz iːst ˈlɒndʒɪˌtjuːd
Na dĺžku to má asi tri metre.
It is about three meters in length.
ɪt ɪz əˈbaʊt θriː ˈmiːtəz ɪn lεŋθ
Preložte list po dĺžke. (pozdĺžne)
Fold the paper lengthwise.
fəʊld ðə ˈpeɪpə ˈlεŋθˌwaɪz
Zaplával som pár dĺžok.
I swam a few lengths.
aɪ swæm ə fjuː lεŋkθs
dĺžková jednotka
unit of length
ˈjuːnɪt əv lεŋθ