chuť

1(zmyslový vnem) taste, (príchuť) flavour, (AmE) flavor

Akú to má chuť?
What does it taste like?
wɒt dʌz ɪt teɪst laɪk?
Je to bez chuti.
It's tasteless/flavourless.
ɪts ˈteɪstlɪs/ˈfleɪvəlɪs
Tomu vínu treba prísť na chuť.
The wine is an acquired taste.
ðə waɪn ɪz ən əˈkwaɪəd teɪst
prísť čomu na chuť
acquire a taste for sth, get to like sth
əˈkwaɪə ə teɪstˌ gεt tə laɪk

2(do jedla) na čo appetite for sth

Dobrú chuť!
Enjoy your meal., Bon appétit!
ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːlˌ bɔ̃ ˈapeti!
Stratil som chuť do jedla.
I've lost my appetite.
aɪv lɒst maɪ ˈæpɪˌtaɪt
Z toho ma prešla chuť.
That put me off my food.
ðæt pʊt miː ɒf maɪ fuːd
Je s chuťou.
He eats with relish/heartily.
hɪ iːts wɪθ ˈrεlɪʃ/ˈhɑːtɪlɪ

3(chcenie) na čo, do čoho taste, appetite, (elán ap.) zest for sth

Nemám chuť sa rozprávať.
I don't feel like talking.
aɪ dəʊnt fiːl laɪk tɔːkɪŋ
Nemáš chuť ísť...?
Would you fancy going...?, Do you feel like going...?
wʊd juː ˈfænsɪ ˈgəʊɪŋ?ˌ dʊ juː fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ?
Robí to s chuťou.
He does it with gusto.
hɪ dʌz ɪt wɪθ ˈgʌstəʊ
Mám sto chutí odísť.
I have a good mind to leave., I have an urge to leave.
aɪ hæv ə gʊd maɪnd tə liːvˌ aɪ hæv ən ɜːdʒ tə liːv
robiť komu chute
make sb's mouth water
meɪk maʊθ ˈwɔːtə