chcieť

1(žiadať) čo want sth, (BrE, hovor.) fancy, (želať si) wish

Čo odo mňa chcete?
What do you want from me?
wɒt dʊ juː wɒnt frɒm miː?
Chcel by som...
I would like (to)..., I'd like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)ˌ aɪd laɪk (tə)
(Ne)chceli by ste...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
Ako chceš.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Ak chcete.
If you want to.
ɪf juː wɒnt tə
Chcel by som sa spýtať, či...
I wanted to ask if...
aɪ ˈwɒntɪd tə ɑːsk ɪf
Chcete, aby som to urobil?
Do you want me to do it?
dʊ juː wɒnt miː tə dʊ ɪt?
Chcem, aby si zostal(a) tu.
I want you to stay here.
aɪ wɒnt juː tə steɪ hɪə
Nechcem, aby za mňa platili.
I don't want them to pay for me.
aɪ dəʊnt wɒnt ðəm tə peɪ fə miː
Nechcel som ti ublížiť.
I didn't mean to hurt you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə hɜːt juː
Čo tým chceš povedať?
What are you trying to say?, What do you mean (by that)?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə seɪ?ˌ wɒt dʊ juː miːn (baɪ ðæt)?
Chceš tým povedať/mi nahovoriť, že...?
Are you telling me that...?
ɑː juː ˈtεlɪŋ miː ðæt?
Čo som to chcel(a) povedať? Aha...
What was I going to say? Oh yeah...
wɒt wɒz aɪ ˈgəʊɪŋ tə seɪ? əʊ jεə
Nechcem sa vychvaľovať...
Even though I say it myself...
ˈiːvn ðəʊ aɪ seɪ ɪt maɪˈsεlf
Prepáčte, nechcel som.
Sorry, it was no intention.
ˈsɒrɪˌ ɪt wɒz nəʊ ɪnˈtεnʃən
Nech to stojí, koľko chce.
No matter what the cost.
nəʊ ˈmætə wɒt ðə kɒst
Čo tu chcete?
What do you want here?
wɒt dʊ juː wɒnt hɪə?
... ale čo by si chcel za euro?
... but what can you expect for one euro?
... bət wɒt kən juː ɪkˈspεkt fə wʌn ˈjʊərəʊ?
chtiac-nechtiac
willy-nilly
ˈwɪlɪˈnɪlɪ

2(byť potrebné) čo want, need, require sth

To chce pokoj!
Take it easy!
teɪk ɪt ˈiːzɪ!
Všetko chce (svoj) čas.
Everything takes time., All in good time.
ˈεvrɪˌθɪŋ teɪks taɪmˌ ɔːl ɪn gʊd taɪm
Chce to trpezlivosť, kým to človek urobí.
It takes patience to do it.
ɪt teɪks ˈpeɪʃəns tə dʊ ɪt
Nechcel o tom ani počuť. (dovoliť to)
He wouldn't hear of it.
hɪ ˈwʊdnt hɪə əv ɪt