13Zápor v nemčine

Na rozdiel od slovenčiny môžeme použiť v nemeckej vete len jeden gramatický zápor, ostatné záporné slová nahradíme kladnými ekvivalentmi.Nikdy nemôžem nič nájsť.Nesprávne: Ich kann nicht nie nichts finden.Správne: Ich kann nie etwas finden.Dvojitý zápor v slovenčine ani - ani sa v nemčine vyjadruje pomocou spojok weder - noch, sloveso už v takom prípade zápor nemá.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peniaze.neinOpakom súhlasu ja je záporová častica nein.Na zápornú otázku sa záporne odpovedá rovnako ako na kladnú otázku časticou nein. Ak ale chceme odpovedať kladne, nepoužijeme zvyčajné ja, ale doch.nichtMôže negovať buď celú vetu, alebo jednotlivé vetné členy.Ak chceme poprieť niektorý vetný člen, kladieme nicht predeň.Ich komme nicht am Montag. sondern am DienstagV pondelok neprídem. ale v utorok, popiera sa vetný členIch komme am Montag nicht.V pondelok neprídem. popiera sa celá vetaSlovenské už nie sa do nemčiny prekladá pomocou nicht mehr, kein mehr, niemand mehr ap.Das ist nicht mehr aktuell.To už nie je aktuálne.Ich habe kein Geld mehr.Už nemám peniaze.keinKladie sa pred podstatné meno ako prívlastok tam, kde by v kladnej vete stál neurčitý člen. Rozlišuje preto aj rody a pády.Ich habe keine Zeit.Nemám čas.Auf keinen Fall!V žiadnom prípade!