8.1Predložky a pád

Predložky s 2. pádom
anstatt, statt (na)miesto laut podľa
außerhalb okrem, mimo mittels pomocou (7.p.)
innerhalb vnútri um... willen kvôli, pre
oberhalb nad, vyššie ako ungeachtet nehľadiac na
einschließlich vrátane, včítane unweit neďaleko
infolge v dôsledku, pre während počas, v priebehu
kraft podľa, z moci wegen kvôli, pre
Predložky s 3. pádom
ab od (časovo) mit s, so (7.p.)
aus z, zo nach po, podľa, do
außer okrem samt vrátane, včítane
bei pri, u seit od (časovo)
dank vďaka von o, od, z, zo
gegenüber naproti zu k, ku, na
Predložky so 4. pádom
durch cez ohne bez
für pre, za um okolo, za, o
bis do pro na, za
gegen proti wider proti, v rozpore
Predložky s 3. a 4. pádomTretí pád vyjadruje odpoveď na otázku Kde? a štvrtý pád na otázku Kam?
predložka 3./4. pád
an an der Wand na stene
an die Wand na stenu (zvisle)
auf auf dem Tisch na stole
auf den Tisch na stôl (vodor. plocha)
in in der Küche v kuchyni
in die Küche do kuchyne
hinter hinter dem Schrank za skriňou
hinter den Schrank za skriňu
vor vor dem Haus pred domom
vor das Haus pred dom
über über dem Bett nad posteľou
über das Bett nad posteľ
unter unter dem Tisch pod stolom
unter den Tisch pod stôl
neben neben mir vedľa mňa (kde)
neben mich vedľa mňa (kam)
zwischen zwischen den Fenstern medzi oknami
zwischen die Fenster medzi okná dve