5.6Zlomky

Zlomky sa skladajú z menovateľa a čitateľa. Čitateľ je základná číslovka, menovateľ sa tvorí od radovej číslovky pridaním prípony -el.Zlomky sú stredného rodu s výnimkou die Hälfte (polovica).
die Hälfte polovica das Fünftel pätina
das Drittel tretina das Hundertstelstotina
das Viertel štvrtina das Tausendsteltisícina