4.7Neurčité a záporné zámená

Prehľad neurčitých zámen
kein, keine, kein žiadny, žiadna, žiadne
einer, eine, ein(e)s nejaký, nejaká, nejaké
man človek, ľudia
jeder, jede, jedes každý, každá, každé
mancher, manche, manches mnohý, mnohá, mnohé
jemand niekto
niemand nikto
jedermann každý, ktokoľvek
all, alle všetok, všetko
beide oba(ja), obidva(ja), ob(idv)e
einige, etliche niektorí, niekoľko
mehrere viacero, niekoľko
sämtlich všetok, všetka, všetko, všetci
viele mnoho, mnohí
wenige máloktorí, málo
etwas niečo, čosi
nichts nič
jemand, niemand, jedermann (niekto, nikto, každý)
1. p. jemand niemand jedermann
2. p. jemand(e)s niemand(e)s jedermanns
3. p. jemand(em) niemand(em) jedermann
4. p. jemand(en) niemand(en) jedermann
kein, keine, kein (žiadny, žiadna, žiadne)V jednotnom čísle sa skloňuje ako neurčitý člen, v množnom čísle ako určitý člen. Ak stojí samostatne, skloňuje sa vždy ako určitý člen.Keiner von meinen Mitschülern war da.Nikto z mojich spolužiakov tu nebol.jeder, jede, jedes (každý, každá, každé)Skloňuje sa ako určitý člen v jednotnom i množnom čísle, v množnom čísle má tvar alle.mancher, manche, manches (mnohý, mnohá, mnohé)Skloňuje sa ako určitý člen. Ak sa vyskytuje v tvare manch, neskloňuje sa.manch guter Einfallnejeden dobrý nápadetwas, nichts (niečo, nič)Tieto zámená sa neskloňujú.alles, all- (všetko, všetok)All- sa v jednotnom čísle skloňuje ako určitý člen, okrem 2. pádu mužského a stredného rodu, kde má zakončenie -en.Spája sa s abstraktnými podstatnými menami a spodstatnenými prídavnými menami.Ich wünsche dir alles Gute!Prajem ti všetko najlepšie!