6.6Príčastie

V nemčine sa rozlišujú dve príčastia - prítomné, tzv. Partizip I, a minulé, tzv. Partizip II.Prítomné príčastieVšetky slovesá ho tvoria z infinitívu pridaním prípony -d.
arbeiten+d arbeitend pracujúci
folgen+d folgend nasledujúci
schreiben+d schreibend píšuci
Minulé príčastieTvorí sa pomocou predpony ge-, slabé slovesá priberajú príponu -(e)t, silné príponu -en.Slabé slovesá: ge + kmeň + -(e)t
folgen gefolgt (na)sledovaný
suchen gesucht hľadaný
kaufen gekauft kúpený
Silné slovesá: ge + kmeň + -en
schließen geschlossen zavretý
sehen gesehen videný
rufen gerufen volaný
Niektoré slovesá predponu ge- nedostávajú. Ide o nasledujúce skupiny slovies:a)slovesá s neodlučiteľnými predponami be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-empfohlenodporúčanýb)slovesá s dvomi predponamiausverkauftvypredanýc)slovesá zakončené na -ierenfotografiertfotografovanýAk má sloveso prízvučnú odlučiteľnú predponu, vsúva sa ge- medzi predponu a slovesný kmeň.aufgemachtotvorenýPredpony durch-, über-, um-, unter-, wider- a wieder- môžu byť niekedy odlučiteľné, inokedy neodlučiteľné, podľa toho sa líši aj príčastie.