6.2.1Časovanie slabých slovies

Prítomný časSlabé slovesá tvoria prítomný čas pridaním nižšie uvedených koncoviek k slovesnému kmeňu (po odtrhnutí infinitívnej koncovky -en).
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich mache wir machen
2. du machst ihr macht
3. er, sie, es macht sie machen
PréteritumPréteritum slabých slovies sa tvorí vložením -t- medzi slovesný kmeň a koncovky, ktoré už poznáme z prítomného času. Odlišnosťou je len 3. os. j. č., ktorá je zakončená, rovnako ako 1. os. j. č., na -e.
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich sag-t-e wir sag-t-en
2. du sag-t-est ihr sag-t-et
3. er, sie, es sag-t-e sie sag-t-en
Pozri kap. Zmiešané slovesá.PerfektumPerfektum sa skladá z príslušného tvaru pomocného slovesa haben alebo sein a z minulého príčastia zakončeného na -t.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich habe gesagt wir haben gesagt
2. du hast gesagt ihr habt gesagt
3. er, sie, es hat gesagt sie haben gesagt
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich bin gereist wir sind gereist
2. du bist gereist ihr seid gereist
3. er, sie, es ist gereist sie sind gereist
PluskvamperfektumPluskvamperfektum sa tvorí rovnako ako perfektum, len tvar pomocného slovesa je v préterite.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich hatte gesagt wir hatten gesagt
2. du hattest gesagt ihr hattet gesagt
3. er, sie, es hatte gesagt sie hatten gesagt
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich war gereist wir waren gereist
2. du warst gereist ihr wart gereist
3. er, sie, es war gereist sie waren gereist
Budúci čas IBudúci čas I sa tvorí úplne pravidelne spojením príslušného tvaru slovesa werden a infinitívu.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich werde sagen wir werden sagen
2. du wirst sagen ihr werdet sagen
3. er, sie, es wird sagen sie werden sagen
Budúci čas IIBudúci čas II sa tvorí podobne, len po časovanom slovese werden (v prítomnom čase) nasleduje minulý infinitív.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich werde gereist sein wir werden gereist sein
2. du wirst gereist sein ihr werdet gereist sein
3. er, sie, es wird gereist sein sie werden gereist sein