7.2Zámenné príslovky

Vznikajú spojením prísloviek da, príp. hier a wo s predložkou. (Zámenné príslovky sa nedajú vytvoriť zo všetkých predložiek.)V prípade, že predložka začína na samohlásku, vkladá sa pred ňu hláska -r-.a)opytovacie zámenné príslovky
wobei pri čom woran na čo, na čom, o čo
wodurch čím, prečo worauf na čo, na/po čom
wofür prečo, za čo, začo woraus z čoho
wogegen proti čomu worin v čom
womit (s) čím worunter pod čím
wonach po čom, podľa čoho worüber o čom, nad čím
wovon o čom, z čoho wovor pred čím
wozu na čo, k čomu worum o čo
b)ukazovacie zámenné príslovky
dabei pri tom daran na to(m), o to
dadurch tým, preto darauf na to, na/po tom
dafür preto, za to daraus z toho
dagegen proti tomu darin v tom
damit (s) tým darunter pod tým
danach po tom, podľa toho darübero tom, nad tým
davon o tom, z toho dazu na to, k tomu
davor pred tým