5Číslovky

Číslovky sú slová číselného významu, ktoré udávajú počet, poradie, násobnosť ap.