6.3.1Podmieňovací spôsob

Podmienka sa v nemčine vyjadruje pomocou konjunktívu a kondicionálu (opisného tvaru). Okrem podmieňovacieho spôsobu môžeme konjunktívom vyjadriť prianie, úmysly či nepriamu reč.KonjunktívKonjunktívy rozlišujeme dva, a to konjunktív I a konjunktív II.Tvoria sa koncovkami, ktoré už poznáme z prítomného času, no s malými rozdielmi. V 2. os. jednotného aj množného čísla sa navyše vkladá -e-, 1. a 3. os. j. č. sa končí zhodne na -e. Líši sa len základ, ku ktorému sa koncovky pripájajú.
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich -e wir -en
2. du -est ihr -et
3. er -e sie -en
Konjunktív IVyjadruje prianie, výzvu a používa sa v nepriamej reči.Lang lebe das Geburtstagskind!Nech žije oslávenec!Sie sagt, sie habe Durst.Hovorí, že ju smädí.Tvar konjunktívu I vzniká pripojením vyššie uvedených koncoviek k infinitívnemu kmeňu. Výnimkou je len sloveso sein, ktoré je v 1. a 3. os. j. č. bez koncovky.
osoba machen müssen sein
ich mache müsse sei
du machest müssest seiest
er mache müsse sei
wir machen müssen seien
ihr machet müsset seiet
sie machen müssen seien
Silné slovesá nedostávajú prehlásku, ani ich kmeň sa nemení z -e- na -i-.
osoba fahren geben stoßen
ich fahre gebe stoße
du fahrest gebest stoßest
er fahre gebe stoße
wir fahren geben stoßen
ihr fahret gebet stoßet
sie fahren geben stoßen
Konjunktív IIKonjunktív II sa používa podobne ako náš podmieňovací spôsob, prekladá sa ním slovenské „by“. Konjunktív préterita vyjadruje podmienku v prítomnosti, konjunktív pluskvamperfekta podmienku v minulosti.a)Konjunktív préteritaKonjunktív préterita v nemčine zodpovedá slovenskému podmieňovaciemu spôsobu v prítomnom čase.Er ginge nach Hause.Šiel by domov.Hättest du Zeit?Mal by si čas?Slabé slovesá majú konjunktív préterita rovnaký ako tvar préterita v oznamovacom spôsobe, preto sa väčšinou nahrádza kondicionálom prítomným príslušného slovesa.Pri tvorení konjunktívu silných slovies sa takisto vychádza z oznamovacieho spôsobu préterita. Slovesá, ktorých kmeňovú samohlásku možno zmeniť na prehlásku, sa prehlasujú.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich käme wir kämen
2. du käm(e)st ihr käm(e)t
3. er käme sie kämen
b)Konjunktív pluskvamperfektaKonjunktív pluskvamperfekta zodpovedá slovenskému podmieňovaciemu spôsobu v minulom čase.Wenn er nur etwas früher gekommen wäre!Kiež by býval prišiel o niečo skôr!Tvorí sa z pomocného slovesa haben alebo sein v tvare konjunktívu préterita a minulého príčastia významového slovesa.
ich hätte/wäre + minulé príčastie
KondicionálKondicionál je opisný tvar (nemecky würde-Form), ktorý nahrádza najmä konjunktív préterita slabých slovies, ale aj silných a zmiešaných slovies. V prípade spôsobových a pomocných slovies sa nepoužíva.Prítomný kondicionál sa tvorí pomocou slovesa werden v tvare konjunktívu préterita a prítomného infinitívu významového slovesa.
ich würde + prítomný infinitív
Ich würde ins Kino gehen.Šla by som do kina.