6.5.1Závislý infinitív

Infinitív často vo vete nestojí samostatne, ale je závislý od iného slovného druhu.a)od slovesaEs begann zu schneien.Začalo snežiť.b)od podstatného menaIch hatte keine Zeit aufzuräumen.Nemala som čas upratať.c)od prídavného menaEs ist nicht leicht, alles gut zu machen.Nie je jednoduché všetko urovnať.Závislý infinitív stojí na konci vety a vo väčšine prípadov mu predchádza zu. V slovesách s neodlučiteľnou predponou sa zu píše samostatne, v slovesách s odlučiteľnou predponou sa vkladá medzi predponu a sloveso (rovnako ako ge- v perfekte).V spojení s niektorými slovesami sa zu vynecháva, vtedy hovoríme o tzv. jednoduchom infinitíve.Jednoduchý infinitív sa používa:a)po spôsobových slovesách, s výnimkou wissenSie müssen noch arbeiten.Musia ešte pracovať.b)po slovesách zmyslového vnímaniaako sehen, hören, spüren, fühlenWen siehst du kommen?Koho vidíš prichádzať?c)po slovesách bleiben, lassenBleib stehen!Zostaň stáť!d)po slovesách vyjadrujúcich pohybako gehen, fahren, kommen, fliegenSie geht immer nachmittags einkaufen.Každé popoludnie chodí nakupovať.Sie kommen uns häufig besuchen.Často k nám chodia na návštevu.Ich gehe schlafen.Idem spať.e)po slovesách lernen, lehren, helfen, heißenak je infinitív rozvitý, stojí väčšinou s „zu“Wir lernen Ski fahren.Učíme sa lyžovať.Ich lerne, langsam und deutlich zu sprechen.Učím sa hovoriť pomaly a zreteľne.f)po slovese brauchenv tomto prípade je možné použiť infinitív aj s „zu“Du brauchst nicht (zu) lügen.Nemusíš klamať.