14.2.2Odvodzovanie predponami

Podstatné mená
Anti- proti: Antibiotikum antibiotikum, Antikörper protilátka
Fehl- zápor: Fehlbetrag manko, Fehltritt chybný krok
Ge- kolektívum: Gebäck pečivo, Getreide obilie
In- zápor: Intoleranz intolerancia, neznášanlivosť
Infra- pod: Infrastruktur infraštruktúra
Mikro- malý: Mikroskop mikroskop, Mikrochip mikročip
Miss- zápor: Missachtung nedbanlivosť, Misserfolg neúspech
Mist- zlá vlastnosť: Mistvieh potvora
Nicht- zápor: Nichtraucher nefajčiar, Nichtachtung neúcta
Un- zápor: Unruhe nepokoj, Unsicherheit neistota
zosilnenie: Unmenge veľké množstvo, hŕba
Ur- pôvod: Urmensch pračlovek, Urwald prales
začiatok: Uraufführung prvé uvedenie, premiéra
Prídavné mená
a- zápor: asozial asociálny
halb- polo-: halbfett polotučný, halbautomatisch poloautomatický
hoch- vysoko, veľmi: hochachtungsvoll s úctou, hochprozentig vysokopercentný
in- zápor: indirekt nepriamy, inhuman nehumánny
schein-zdanie, ako: scheinbar zdanlivý, scheinheilig svätuškársky
tod- extrémne, veľmi: todkrank na smrť chorý
über- nadmieru: überreif prezretý, übereifrig prihorlivý
ultra- extrémne, veľmi: ultraviolett ultrafialový
un- zápor: unrichtig nesprávny, unbeachtet nepozorovaný
ur- zosilnenie: uralt prastarý, urkomisch nesmierne komický
Slovesáa)neodlučiteľné predpony
be- zmena tranzitivity: bedenken uvážiť, beherrschen ovládať
de- zmena stavu: degenerieren degenerovať
ent- smer preč: entfremden odcudziť, entfernen odstrániť, entnehmen odobrať
začiatok: entstehen vzniknúť, entdecken objaviť
er- zmena stavu: erfrieren zmrznúť, erblassen zblednúť
fehl- pochybenie: fehlgehen zablúdiť, fehlschlagen nepodariť sa
ge- neproduktívna: gedenken uctiť, genehmigen schváliť, povoliť
miss- zápor: missglücken nepodariť sa, missachten nedbať
ver- smer preč: verreisen odcestovať, verjagen zahnať, odplašiť
koniec: verblühen odkvitnúť, versinken potopiť sa
pochybenie: sich verhören zle počuť
zmena stavu: verarbeiten spracovať
zer- roz-: zerbrechen rozbiť, zerschneiden rozstrihať
b)odlučiteľné predpony
ab- smer preč: abfliegen odletieť, abwischen zotrieť
vypnutie z prevádzky: abschalten vypnúť, abdrehen zavrieť
zmena stavu: abmagern schudnúť
an- smer k: anfliegen priletieť, ankommen prísť
uvedenie do prevádzky: andrehen zapnúť, anschalten zapnúť
začiatok: anbrennen zapáliť, anbrechen načať, otvoriť
auf- smer nahor: aufsteigen vystúpiť, aufblicken hľadieť hore
náhly začiatok: aufleuchten zažiariť, aufblühen rozkvitať
výsledok: aufessen zjesť, aufbrauchen spotrebovať
aus- smer von: aussteigen vystúpiť, ausladen vykladať
vypnutie z prevádzky: ausschalten vypnúť
ukončenie deja: auslesen dočítať, austrinken dopiť
bei-/mit-pridanie (sa): beifügen priložiť, mitbringen priniesť so sebou
ein- smer do: einsteigen nastúpiť, einladen naložiť
konzervovanie: einlegen naložiť, einfrieren z(a)mraziť
zvyk: sich einleben privyknúť si
entgegen-smer k, naproti: entgegenkommen prísť naproti
los- oddelenie: losbinden odviazať, losmachen uvoľniť
dať sa do pohybu: losfahren vyraziť, loslaufen rozbehnúť sa
nach- smer za: nachfolgen nasledovať, nachkommen prísť neskôr
opakovanie: nachbestellen doobjednať, nacherzählen porozprávať
preskúšanie: nachrechnen prepočítať, nachzählen prepočítať
vor- smer pred: vortreten predstúpiť, vorlegen predložiť
predvádzanie: vorspielen zahrať, vorsingen zaspievať
časovo pred: vorbestellen vopred objednať, vorwärmen predhriať
wieder-späť, opäť: wiedergeben vrátiť, wiedersehen znovu sa uvidieť
zu- smer k: zuführen priviesť, zusehen prizerať sa
zatvorenie: zuschließen zamknúť, zudrehen zatiahnuť
zurecht-upravenie: zurechtmachen upraviť, pripraviť
c)kolísavé predpony
durch- smer cez: durchreisen precestovať, durchsehen prezrieť
skrz-naskrz: durchrühren premiešať, durchfaulen prehniť
bez prerušenia: durchschlafen prespať, durchwachen prebdieť
über- smer cez: überqueren prejsť krížom, überschreiten prekročiť
smer od k: überführen previezť, übersenden zaslať
prekonanie: überstimmen prehlasovať, übertönen prehlušiť
nadmiera: überfordern preťažovať, überfließen prekypovať
um- smer dookola: umgeben obklopiť, umranden obrúbiť, orámovať
opačný smer: umbiegen ohnúť, zahnúť, umkehren otočiť sa
smer k zemi: umfallen spadnúť, umhauen zraziť (na zem)
zmena: umladen preložiť, umziehen presťahovať sa
unter- smer pod: unterlegen podložiť, untergraben zakopať
zle odhadnúť: unterschätzen podceniť
wider- odraz, ozvena: widerspiegeln odrážať, odzrkadľovať
protipôsobenie: widersprechen odporovať, widerrufen odvolať