1.2.1Výslovnosť samohlások

a)Krátko sa vyslovujú samohlásky, po ktorých nasledujú dve alebo viac spoluhlások.wollen, nennen, Irreb)Dlho sa vyslovujú samohlásky, po ktorých nasleduje buď jedna alebo žiadna spoluhláska a samohlásky, za ktorými nasleduje h.Lage, er, nehmenc)Dlho sa väčšinou vyslovuje aj samohláska i v kombinácii ie. Z etymologických dôvodov sa avšak niekedy vyslovuje ako dvojhláska, často v neprízvučných koncovkách.mieten miːtn, Melodie meloˈdiːFamilie faˈmiːliə, Karriere kaˈrieːrəd)Krátke samohlásky a dlhé otvorené e (εː) sa vyslovuje ako v slovenčine.Jacke, messen, Mädchene)Dlhé samohlásky (okrem otvoreného e t. j. ä) sa vyslovujú zatvorene, t. j. napätejšie, intenzívnejšie ako v slovenčine, jazyk sa viac približuje k hornému podnebiu. Ide predovšetkým o samohlásky e, o. Výslovnosť zatvoreného nemeckého e sa približuje k výslovnosti slovenského , zatvorené o zase k slovenskému .eben, nehmen, Kohl, bohrenf)Samohláska ä sa v dlhých slabikách vyslovuje ako dlhé otvorené e, na rozdiel od dlhého zatvoreného.Ähre - Ehre, Bären - Beereng)Krátke ä sa vyslovuje ako obyčajné slovenské e, t. j. nie široko ako vzorové slovenské æ (napr. v slove späť).älterh)Redukované e sa vyslovuje v neprízvučných predponách be-, ge- a v neprízvučnej koncovke e.behaupten, gewinnen, Sonne