4.6Zvratné zámená

Zvratné zámeno sich sa používa len v 3. os., v ostatných osobách sa používa osobné zámeno zhodné s podmetom.
umývať sa umývať si ruky
ich wasche mich ich wasche mir die Hände
du wäschst dich du wäschst dir die Hände
er wäscht sich er wäscht sich die Hände
wir waschen uns wir waschen uns die Hände
ihr wascht euch ihr wascht euch die Hände
sie waschen sich sie waschen sich die Hände
Zámená typu einander sa označujú ako recipročné. Do slovenčiny sa prekladajú buď zvratným zámenom, alebo výrazmi navzájom, jeden druhého ap.Zvyčajne sa spájajú s vhodnou predložkou alebo zastupujú 3. či 4. pád.Sie spielen miteinander.Hrajú sa spolu.Sie haben einander so lieb.Majú sa tak radi.