9.1Priraďovacie spojky

zlučovacie
und a desgleichen práve tak, takisto
auch tiež, aj, i gleichfalls rovnako, takisto
dann potom weiter ďalej, inak
nachher potom, neskôr ferner ďalej, ešte
außerdem okrem toho endlich konečne
sogar dokonca (aj) zuletzt nakoniec, napokon
sowohl - als auch ako - tak
nicht nur - sondern auch nielen - ale aj
weder - noch ani - ani
einerseits - andererseits jednak - jednak
bald - bald hneď - hneď
teils - teils sčasti - sčasti
vylučovacie
oder alebo
sonst inak, lebo
anderenfalls v opačnom prípade, inak
entweder - oder buď - alebo
odporovacie
aber ale vielmehr skôr, ba čo viac
allein však, ale zwar síce
jedoch však, a predsa trotzdem napriek tomu, aj tak
doch predsa, zato, však dagegen naproti tomu, zato
dennoch napriek tomu, aj tak hingegen naproti tomu, zato
nicht - sondern ne-ale
dôvodové
denn lebo doch veď, (veď) predsa
nämlich totiž ja predsa, však, veď
dôsledkové
darum, deshalb preto
deswegen, daher preto
folglich, mithin (a) teda, (a) preto
somit, dennoch (a) teda, (a) preto
also teda