4.3Ukazovacie zámená

Prehľad ukazovacích zámen:
der, die, das, die ten, tá, to, tí/tie
dieser, diese, dieses, diese tento, táto, toto, títo/tieto
jener, jene, jenes, jene onen, oná, ono, oní/oné
solcher, solche, solches, solche taký, taká, také, takí/také
derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben ten istý, tá istá, to isté, tí istí/tie isté
selbst, selber sám
a)der, die, dasSkloňujú sa ako určitý člen, líšia sa v 2. páde oboch čísel a v 3. páde množného čísla.
mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. der die das die
2. p. dessen deren, dererdessen deren, derer
3. p. dem der dem denen
4. p. den die das die
Rozlišujte medzi použitím zámen das (to) a es (to). Zámeno das sa vzťahuje na predchádzajúcu súvislosť, zatiaľ čo zámeno es na nasledujúce vysvetlenie či vyjadrenie.Kannst du mir damit heute helfen? Nein, das ist ausgeschlossen.Môžeš mi s tým dnes pomôcť? Nie, to je vylúčené.Es ist ausgeschlossen, dass ich dir damit heute helfe.Je vylúčené, že ti s tým dnes pomôžem.b)dieser, jener, solcher
mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
2. p. dieses Mannes dieser Frau dieses Kindes dieser Brüder
3. p. diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Brüdern
4. p. diesen Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
Zámená dieser (tento) a jener (onen) sa skloňujú ako určitý člen.Zámeno solcher (taký) sa skloňuje ako prídavné meno a používa sa v spojení ein solcher, eine solche, ein solches. V množnom čísle sa používa tvar solche a skloňuje sa ako určitý člen.c)derselbe, dieselbe, dasselbe
mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. derselbe dieselbe dasselbe dieselben
2. p. desselben derselben desselben derselben
3. p. demselben derselben demselben denselben
4. p. denselben dieselbe dasselbe dieselben
Zámeno derselbe (ten istý) sa skloňuje ako prídavné meno s určitým členom a píše sa spolu.d)selbst, selberZámená selbst, selber (sám, osobne, bez cudzej pomoci) sú nesklonné.