2.2.3Vynechávanie člena

*v množnom čísle, kde by bol neurčitý člen,Ein Haus ist beschädigt. Häuser sind beschädigt.*pred oslovením a titulmi,Frau Schwarz, Herr Handke*pred menami osôb a pred označením príbuzenských vzťahov,Ich sage es Tante Ulrike.*pred látkovými menami,Trinkst du lieber Tee oder Kaffee?*pred abstraktnými pomenovaniami vo všeobecnom význame,Bewegung ist gesund.*vo zvolaniach,Wasser!Feuer!*pred podstatnými menami v prísudku, ak označujú povolanie, funkciu alebo činnosť,Sie ist Krankenschwester.*pred podstatnými menami po als,mit diesen Worten als Einleitung*v ustálených slovných spojeniach,Hilfe leisten*v predložkových väzbách,zu Fuß*po privlastňovacom páde.Goethes Werke