5.4Násobné

Na násobné číslovky sa pýtame otázkou Wievielmal?, Wievielfach? (Koľkokrát?, Koľkonásobný?).
einmal raz zehnmal desaťkrát
zweimal dvakrát dreißigmal tridsaťkrát
dreimal trikrát hundertmal stokrát
einfach jednonásobný das Einfache jednonásobok
zweifach dvojnásobný das Zweifache dvojnásobok
zwölffach dvanásťnásobný das Dreifache trojnásobok
vierzigfach štyridsaťnásobný das Zehnfache desaťnásobok
hundertfach stonásobný das Hundertfache stonásobok
das erste Mal, zum ersten Mal(e) (po) prvýkrát, (po) prvý raz
das zweite Mal, zum zweiten Mal(e) (po) druhýkrát, (po) druhý raz
das dritte Mal, zum dritten Mal(e) (po) tretíkrát, (po) tretí raz