6.1Slovesný čas

Na rozdiel od slovenčiny sa v nemčine k základným časom opisujúcim prítomnosť, minulosť a budúcnosť zaraďujú ešte časy, ktoré znamenajú skončenie deja (perfektum, pluskvamperfektum a budúcnosť II).