6Slovesá

Sloveso je ohybný slovný druh, ktorý vyjadruje činnosť, napr. gehen, stav, napr. liegen alebo zmenu stavu, napr. rot werden.Slovesné tvaryUrčitéVyjadrujú osobu, číslo, čas, rod a spôsob.NeurčitéPatria sem infinitív a príčastie. Ich tvary sú pre všetky osoby a čísla zhodné.Delenie sloviesa)SlabéDo tejto skupiny patrí väčšina nemeckých slovies.Majú pravidelné časovanie, v préterite majú v koncovke -te-, minulé príčastie je zakončené na -t.
prítomný čas préteritum perfektum
suchen suchte hat gesucht
kaufen kaufte hat gekauft
arbeiten arbeitete hat gearbeitet
reisen reiste ist gereist
fotografieren fotografierte hat fotografiert
b)SilnéPribližne asi 180 slovies, ktorým sa v minulých časoch mení kmeňová samohláska.Minulé príčastie je zakončené na -en a mnohé z nich majú aj pri časovaní v prítomnom čase prehlásku kmeňovej samohlásky.
prítomný čas préteritum perfektum
schreiben schrieb hat geschrieben
kommen kam ist gekommen
gehen ging ist gegangen
fahren fuhr ist gefahren
trinken trank hat getrunken
c)Pomocnéhaben (mať) a sein (byť) - používajú sa pri tvorení perfekta a pluskvamperfekta.
prítomný čas préteritum perfektum
haben hatte hat gehabt
sein war ist gewesen
werden (stať sa) - používa sa najmä na tvorenie budúcich časov a trpného rodu, ďalej sa používa v kondicionáli, a to v tvare konjunktívu préterita
prítomný čas préteritum perfektum
werden wurde ist geworden
d)Spôsobovédürfen (smieť), müssen (musieť), können (môcť), mögen (mať rád, chcieť), sollen (mať za povinnosť), wollen (chcieť), ďalej sa medzi ne zaraďuje sloveso wissen (vedieť).
prítomný čas préteritum perfektum
dürfen durfte hat gedurft
wissen wusste hat gewusst
e)Zmiešanékennen (poznať), brennen (horieť), nennen (pomenovať), rennen (bežať), senden (poslať), wenden (obrátiť), bringen (priniesť), denken (myslieť)V minulých časoch majú koncovku -t rovnako ako slabé slovesá, menia však rovnako ako silné slovesá kmeňovú samohlásku e na a, prípadne sa mení aj kmeňová spoluhláska.