7Príslovky

Príslovky opisujú okolnosti, za ktorých prebieha nejaký dej. Udávajú napr. miesto hier - tu, čas heute - dnes, spôsob gern - rád, príčinu darum - preto.Sú nesklonné, niektoré z nich sa dajú stupňovať.a)príslovky miestaOdpovedajú na otázku: wo?, wohin?, woher?
da tu außen (z)vonku
hier tu draußen vonku
dort tam innen dnu
oben hore drinnen vnútri
unten dole überall všade
vorn vpredu irgendwo niekde
hinten vzadu nirgends nikde
links vľavo vorwärts dopredu
rechts vpravo zurück späť
fort, weg preč rückwärtsdozadu
b)príslovky časuOdpovedajú na otázku: wann?, seit wann?, bis wann?, wie lange?, wie oft?
jetzt, nun teraz nachmittagspopoludní
nie nikdy vormittags dopoludnia
schon immer vždy
bald (čo)skoro stets stále
dann potom täglich denne
bisher doteraz, dosiaľ jährlich ročne
soeben práve (teraz) oft často
morgen zajtra selten zriedka
gestern včera wieder zase
früh ráno, skoro vorher predtým
c)príslovky spôsobuOdpovedajú na otázku: wie?, auf welche Art und Weise?
anders inak sehr veľmi
beinahe takmer so tak
doch predsa umsonst nadarmo
ein wenig trochu ungefähr približne
fast skoro vergebens márne
freilich prirodzene vielleichtsnáď, hádam
ganz úplne völlig úplne
genug dosť wenig málo
gern rád wirklich skutočne
höchst nanajvýš wohl asi, azda, vari
jedenfallsv každom prípade ziemlich do istej miery
kaum sotva zu priveľmi, príliš
richtig správne zusammen spolu, dokopy
d)príslovky príčinyOdpovedajú na otázku: warum?, weshalb?, weswegen?, wozu?, wodurch?
dadurch tým deswegen preto
daher preto folglich teda, a preto
darum preto somit teda, a tým
deshalb preto trotzdem napriek tomu