4Zámená

Zámená sú ohybný slovný druh podliehajúci skloňovaniu.