6.4.2Trpný rod - stavová forma

Tvorí sa pomocou slovesa sein a minulého príčastia. Používa sa v prítomnom čase a préterite.Die Verwandten sind bereits informiert.Príbuzní sú už informovaní.