9.6Spôsobové vety

prirovnávacie
wie ako
als než, ako
je - desto čím - tým
so - so ako - tak
als ob, als wenn akoby, sťaby
Je eher, desto besser.Čím skôr, tým lepšie.účinkové
so - dass, sodass tak - že, až
zu - als dass príliš - aby
Er arbeitete Tag und Nacht, sodass er krank war.Pracoval vo dne v noci, až ochorel.obmedzovacie
soviel, soweit, sofern pokiaľ
insofern - als natoľko - nakoľko
nur dass lenže
außer dass ibaže, až na to
es sei denn - dass ledaže by
Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokiaľ viem, tak odcestoval.zreteľové
je nachdem ob podľa toho, či
je nachdem wie podľa toho, ako
je nachdem wann podľa toho, kedy
je nachdem wer podľa toho, kto
Je nachdem wer gerade da ist...Podľa toho, kto tu práve je...prostriedku
indem, dadurch - dass tým, že
Er half ihm, indem er ihm alles besorgte.Pomohol mu tým, že mu všetko zaobstaral.vyjadrujúce okolnosti deja
ohne dass bez toho aby, a ani
statt dass namiesto (toho) aby
während kým, zatiaľ čo
Statt dass er die Sache sofort erledigt, las er die Zeitung weiter.Namiesto toho, aby to hneď vybavil, čítal si ďalej noviny.príčinné
weil, da pretože, lebo, keďže
Wir müssen sparen, weil wir bauen wollen.Musíme šetriť, pretože chceme stavať.účelové
damit aby
Er schreibt alles auf, damit er es nicht vergisst.Všetko si píše, aby na to nezabudol.podmienkové
wenn keby, ak, keď
falls, im Falle ak, v prípade, že
Falls dein Zug verspätet ist, ruf mich an.Ak bude mať tvoj vlak meškanie, zavolaj mi.prípustkové
obwohl, obgleich hoc, hoci
trotzdem napriek tomu že, hoci
wenn auch, auch wenn i keď, aj keď, keby aj, čo i
Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemôžem prísť, hoci by som rád.zovšeobecňovacie prípustkové
wer auch (immer) nech (už) ktokoľvek
wo auch (immer) nech (už) kdekoľvek
was auch (immer) nech (už) čokoľvek
wie auch (immer) nech (už)akokoľvek
so auch nech už
Wo auch immer ich bin, denke ich an dich.Kdekoľvek som, myslím na teba.