7.1Smerové príslovky typu „hin“ a „her“

Špeciálnu skupinu tvoria v nemčine smerové príslovky zložené z hin alebo her a z predložiek ab, auf, aus, ein (zastupuje predložku in), über a unter.Príslovka her sa používa na označenie smeru k hovoriacemu, hin od hovoriaceho. Presnejší smer určuje predložka.Tieto príslovky spresňujú slovesá vyjadrujúce pohyb alebo udávajú presnejšiu orientáciu v priestore. Pripájajú sa priamo pred sloveso a vo vetách sa správajú ako odlučiteľná predpona.Kommen Sie bitte herein.Poďte ďalej.Er schaute zum Fenster hinaus.Díval sa (von) z okna.Lass mich herab!Spusť ma dolu. po lane ap.Ďalšie príklady slovies:heraufkommenprísť (sem) horeherunterkommenprísť (sem) dolehereinkommenprísť (sem) dnuherauskommenprísť (sem) vonhinaufgehenísť (tam) horehinuntergehenísť (tam) dolehineingehenísť (tam) dnuhinausgehenísť (tam) von