5.7Neurčité zámená

quelque
quelque j. č. nejaký, akýsi, určitý, niektorý
quelques mn. č. niekoľko, nejakí, nejaké, akíkoľvek, akékoľvek
quelque partniekde, niekamdepuis quelque tempsuž nejaký časà quelque distancev určitej vzdialenostiJe veux rester ici quelques jours.Chcem tu niekoľko dní zostať.autre
un(e) autre iný, iná
d'autres iní, iné, ďalší, ďalšie
l'autre (ten) druhý, (tá) druhá
les autres (tí) druhí, (tie) druhé, ostatní, ostatné
Pozor na významový rozdiel.une autre foisniekedy inokedyl'autre foisvtedy, kedysimême
le même ten istý, taký istý, rovnaký
la même tá istá, taká istá, rovnaká
les mêmes tí istí, tie isté, takí istí, také isté
C'est la même chose.To je to isté.en même tempssúčasne, zároveňchaquePoužitie: len v jednotnom čísle
chaque každý, každá, každé
chaque jourkaždý deňchaque annéekaždý rokChaque solution a ses avantages.Každé riešenie má svoje výhody.tout*samostatné zámeno
tout všetko
tous všetci, všetky
toutes všetky
Il vous a tout donné.Dal vám všetko.Elles sont toutes venues.Prišli všetky.*nesamostatné zámenotout/toute + určitý člen/ukazovacie zámeno/privlastňovacie zámeno + podst. m. v j. č. = celýJean nous a raconté tout le film.Jean nám vyrozprával celý film.tout/toute + podst. m. bez člena = ktorýkoľvek, každýToute femme veut plaire.Každá žena sa chce páčiť.tous/toutes + určitý člen/ukazovacie zámeno/privlastňovacie zámeno + podst. m. v mn. č. = všetci, všetkyIl n'a pas présenté tous les documents.Nepredložil všetky doklady.toutes les filles de notre classevšetky dievčatá z našej triedytous les jourskaždý deňPozor na rozdiel:tout le mondevšetcile monde entiercelý svetcertain
un certain nejaký, akýsi, istý certains niektorí, akísi, istí
une certaine nejaká, akási, istá certaines niektoré, akési, isté
plusieursPoužíva sa v mn. č. a nahrádza člen. Má význam niekoľko, viacero, niektorí, niektoré.Plusieurs arbres ont été abattus.Niekoľko stromov vyrúbali.Je te l'ai dit plusieurs fois.Povedal som ti to niekoľkokrát.aucun, nul
aucun žiadny nul žiadny
aucune žiadna nulle žiadna
aucuns žiadni nuls žiadni
aucunes žiadne nulles žiadne
Používajú sa najčastejšie v j. č. a vo vete bez záporu pas.Je n'en ai aucune idée.Nemám o tom ani poňatia.Aucun élève n'a échoué.Žiadny žiak neprepadol.