7.20Zhoda minulého príčastia

S podmetomS podmetom vety sa minulé príčastie zhoduje v rode a v čísle vtedy, keď sa spája s pomocným slovesom être. Ide o minulé príčastie slovies vyjadrujúcich pohyb, stav, zmenu stavu a o trpný rod.Je suis restée assise.Zostala som sedieť.S priamym predmetomS priamym predmetom sa minulé príčastie zhoduje vtedy, ak tento predmet stojí pred ním. Takáto zhoda nastáva v slovesách s pomocným slovesom avoir a v zvratných slovesách.la lettre que tu as luelist, ktorý si čítal(a)Combien de fautes as-tu faites ?Koľko chýb si urobil(a)?Anne s'est lavée.Anne sa umyla.Ale:Anne s'est lavé les mains.Anne si umyla ruky. komu umyla ruky - sebe, à qqn, priamy predm. za prísudkom