8.2Skutočná podmienka

V hlavnej i vo vedľajšej vete je rovnaký čas. Súvetie v prítomnosti často vyjadruje opakovanie alebo zvyčajnosť deja, súvetie v imperfekte vždy.V slovenčine im zodpovedajú vety so spojkami ak, pokým, keď ap.S'il pleut, je ne sors pas.Keď prší, nechodím von.S'il pleuvait, je ne sortais pas.Keď pršalo, nechodieval som von.S'il peut, il aide sa mère.Ak môže, pomáha matke.S'il pouvait, il aidait sa mère.Keď mohol, pomáhal matke.