11Otázka

!!*Tvoření1.Najčastejšie pomocou oznamovacej vety s opytovacou intonáciou (hlas na konci vety výrazne stúpne).Ton frère n'est pas encore arrivé ?Tvoj brat ešte neprišiel?2.Pomocou opytovacieho výrazu v 1. páde (qui, quel, lequel, combien de) na začiatku vety, poradie podmet-prísudok sa nemení.Quelle langue est plus difficile, le français ou l'allemand ?Ktorý jazyk je ťažší, francúzština alebo !!*němčina?3.Opisne pomocou výrazu est-ce que, poradie podmet-prísudok sa nemení.Est-ce que tu as vu notre appartement ?Videl si náš byt?4.Tzv. inverziou, t. j. obrátením slovosledu (prostriedok väčšinou vnímaný ako knižný).Est-ce vrai ?Je to pravda?