7.19Pomocné slovesá

Pomocným slovesom je väčšinou avoir. Spájajú sa s ním prechodné a väčšinou aj neprechodné slovesá v činnom rode, pomocné slovesá, a tiež neosobné slovesá.Sloveso être sa používa s bezpredmetovými slovesami vyjadrujúcimi predovšetkým pohyb alebo zmenu stavu, napr. aller, arriver, décéder, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir, a s ich odvodeninami.Je suis né en 1992.Narodil som sa v roku 1992.Il est tombé.Spadol.Niektoré z týchto slovies sa používajú aj ako prechodné slovesá. V tom prípade sa časujú s avoir.J'ai descendu l'escalier.Zišiel som po schodoch.Il a passé son examen.Urobil skúšku.Ale:Je suis descendu au premier étage.Zišiel som na prvé poschodie.Nous sommes déjà passés par ici.Už sme tadiaľto išli.Pomocné sloveso être sa používa aj v trpnom rode a v prípade zvratných slovies.