1.2Prehľad výslovnosti

Spoluhlásky
b b h nevyslovuje sa
c k, pred e, i, y s j ʒ
ç s ph f
cc k, pred e, i, y ks q k
ch pred samohláskou ʃ s na začiatku slova s
pred spoluhláskou k medzi dvema samohlás. z
d d ss s
f f t t, pred i+samohláska s
g g, pred e, i, y ʒ w v
gn ɲ x ks, ex+samohláska gz
Spoluhlásky k, l, m, n, p, v, z majú rovnakú výslovnosť ako v slovenskom jazyku. Väčšina spoluhlások na konci slova sa nevyslovuje.Samohlásky
a, à, â a eu, eû, œ ø alebo œ
ai, aî e alebo ε i, ï, î, y i
au o o o alebo ɔ
e ε alebo ə ô o
é, ez, er e ou, oû u
è, ë, ê, ei ε u, û y
Polosamohlásky
oi, oy wa
oin wε̃
ui, uy ɥi
ay + samohláska εj
i + samohl., il (na konci), ill, y + samohl. j
Nosové samohlásky
an, am, en, em ɑ̃
in, im, yn, ym ε̃
on, om ɔ̃
un, um œ̃
Zvláštne prípady*temné e - neurčitá krátka samohláska, ktorá zaznie na konci slovenského b, h, n. V hovorovej francúzštine sa často vynecháva, alebo sa vyslovuje len náznakovo.que , demain dəmε̃*-ve, -ze, -gue, -be, -de ap. - temné -e na konci slova bráni spodobovaniu, takže zostane zachovaná pôvodná výslovnosť. Jeho pridanie na koniec slova oživuje inak nečítané spoluhlásky.muse myz, vide vid; que je lave kə ʒ lavə, il part il paʀ - qu'il parte kil paʀt*x - okrem vyššie uvedených možností sa môže hlavne v číslovkách vysloviť aj akos: six, dix, soixantez: sixième, dixième, deuxième*ch - v niektorých slovách prevzatých z gréčtiny sa pred samohláskami a na konci slova vyslovuje ako k.Munich mynik, psychiatre psikjatʀ, ale: psychique psiʃik*ti + samohláska - vyslovuje sa väčšinou ako sj.nation nasjɔ̃, initial inisjal, partiel paʀsjεlAle: tien tjε̃, partie paʀti, garantie gaʀɑ̃tičasto sti+samohláska: Sébastien sebastjε̃často éti+samohláska: chrétien kʀetjε̃substantíva končiace sa na -tier: métier metje*u - väčšinou sa vyslovuje ako y, ale v prevzatých slovách končiacich sa na -um ako ɔm a v slovách prevzatých z angličtiny aj ako ø.référendum ʀefeʀɑ̃dɔm, club kløb, pub pøb*o - vyslovuje sa v prízvučnej slabike s o zakončenej na spoluhlásku a v neprízvučnej slabike s o ako !!* otevřené ɔ. V ostatních případech jako zavřené :noble nɔbl, horloge ɔʀlɔʒ, poly pɔli, ale tiež Paul pɔlNa rozdiel od: chose ʃoz -os-, lavabo lavabo slabika nezakončená na spoluhlásku, beau bo eau, côté kote ô*ç - používa sa na zachovanie výslovnosti s pred a, o, u, napr. často pri časovaní.recevoir - reçu, commencer - nous commençons, cela - ça*g - podobne na zachovanie výslovnosti ʒ pred a, o vkladáme -e-, opäť aj pri časovaní.manger - nous mangeons, exiger - il exigea*Na vyslovené s má francúzština sedem rôznych možností grafického zápisu: s, ss, c, ç, t, sc, x.sans, finissons, cela, ça, nation, scier, sixZnaky použité na prepis výslovnostiZnaky použité na prepis výslovnosti sa vyslovujú takto:
w hláska podobná slovenskému ua. Napr. vo fr. slovách moi, quoi, avoir
œ temné e, pery našpúlené na u, ako nemecké ö. Napr. accueil, seul.
ʃ vyslovuje sa ako š
ʒ vyslovuje sa ako ž
y vyslovuje sa ako prehlasované ü
vyslovuje sa ako hrdelné r
ə neurčitá krátka samohláska, ktorá zaznie na konci vysloveného h, b, n. Napr. que, demain
ɑ̃ výslovnosť sa blíži slovenskému Hanka, ale n nevyslovíme. Napr. sans, rampe, sens, emploi
ε̃ vyslovíme e, tiež nosovo, podobne ako v slove členka bez n. Napr. fin, simple, sympa
ɔ̃ výrazne našpúlime pery a pri vyslovovanom o vypustíme časť vzduchu nosom. Napr. son, tromper
œ̃ našpúlime pery na u a nosovo vyslovíme temné e podobné nemeckému ö. Napr. commun, humble
Nosové samohlásky vyslovíme tak, že pri výdychu zapojíme aj nosnú dutinu, nezaznie však po nich nasledujúce n či m.