4.4Vynechávanie člena (Nulový člen)

Člen sa nepoužíva:ak sa podstatné mená spájajú s iným determinantom, teda s nesamostatným ukazovacím zámenom ce, cette ap., privlastňovacím zámenom mon, ton ap., opytovacím quel ap., alebo neurčitým zámenom aucun ap.,Ce pull n'est pas à moi.Ten sveter nie je môj.Mon père est malade.Môj otec je chorý.Quelle heure est-il ?Koľko je hodín?*v nadpisoch, názvoch kníh, obchodov, verejných priestranstiev ap.,Résumé, Histoire moderne, Boulangerie, Gare du Nord*v osloveniach, zvolaniach a rozkazoch,Mesdames et messieurs, attention !Dámy a páni, prosím o pozornosť!*pri vymenúvaní, najmä po dvojbodke,Nous offrons : pommes, poires...Ponúkame: jablká, hrušky...*v ustálených slovesných spojeniach,avoir faimbyť hladnýperdre piedstratiť pôdu pod nohamifaire peurnahnať strach, vystrašiťaller à piedísť pešorendre visitenavštíviť*po predložkách à, en, sans, par, avec ap., hlavne v ustálených spojeniach, v adjektívnom a adverbiálnom význame,moulin à cafémlynček na kávuen voitureautomsans argentbez peňazípar hasardnáhodou*po predložke de, ak má podstatné meno funkciu prívlastku,chambre d'enfantsdetská izba*v prípade združených pomenovaní, prídavných mien a príčastí, ktoré sa viažu s predložkou de (vrátane tzv. výrazov množstva ako napr. beaucoup de, un litre de ap.),pleurer de joieplakať od radostiOn avait besoin d'argent.Potrebovali sme peniaze.