17.2Odvodzovanie predponami

Predpony nespôsobujú zmenu slovného druhu, ale menia význam slova.
a-/an- zápor: asexuel - bezpohlavný, amoral - nemorálny
ab-/abs- opak: abdiquer - odstúpiť, absoudre - prepáčiť
a-/ad- priblíženie, zväčšenie: agrandir - zväčšiť, apporter - priniesť
amphi- obojakosť: amphibie - obojživelný
anté-/anti- pred: antécédent - predchádzajúci, proti: antinazi - protinacistický, Antéchrist - Antikrist
arch(i)- vyšší stupeň: archiduc - arcivojvoda, archimillionnaire - multimilionár
bien-/béné- dobre: bienfait - dobrodenie, bénédiction - !!*požehnání
bi-/bis- dvojitosť: bilatéral - dvojstranný, obojstranný
circon- okolo: circonstance - okolnosť
co-/com-/con-spolu: coopérer - spolupracovať, coexistence - spolužitie
contre- proti: contresens - protismer, nezmysel, nelogickosť, contradiction - rozpor
dé-/des- zápor: démodé - nemoderný, désarmement - odzbrojenie
dis-/dif- opak, zrušenie: discontinu - nesúvislý
é-/es-/ex- vytiahnutie: épuiser - vyčerpať, élever - zdvihnúť,vyvýšiť, exclure - vylúčiť
en-/em- dovnútra, odtiaľto: enterrer - pochovať, emporter - odniesť
entre- medzi: entresol - medziposchodie
extra- mimo, vonku: extraordinaire - mimoriadny, extravagance - výstrednosť, extra-fin - mimoriadne jemný, prejemnený
for-/four-/hor-vonku, mimo: fourvoyer - zviesť z cesty, hormis - okrem, s výnimkou, hors-d'œuvre - predjedlo
hyper- nad: hypersonique - nadzvukový
hypo- pod, znížený: hypotension - znížený krvný tlak, hypocrite - pokrytec
in-/im-/ir- vnútri, dovnútra, zápor: installer - inštalovať, zaviesť, importer - dovážať, irrégulier - nepravidelný
inter- medzi: international - medzinárodný, intervalle - medzera, prestávka, intervenir - zakročiť
intra- dovnútra, vnútorný: intramusculaire - vnútrosvalový, intracérébral - vnútromozgový
mal-/mau- zle: malfaiteur - zločinec, maudire - zlorečiť
mé-/més- zápor, pejoratívnosť: mécontent - nespokojný, méchanceté - zlomyseľnosť, médire - ohovárať
mi- stredný: midi - poludnie, milieu - stred,prostredie
non- zápor: nonchalant - nenútený, non-agression - neútočenie
o-/ob-/oc- okolo, proti: obtenir - dostať, occupation - obsadenie, offensif - útočný
outre- za, cez: outre-mer - za morom, v zámorí
par-/per- cez, naprieč: parcourir - prejsť, precestovať, persuader - presvedčit
para- vedľa, spolu, proti: parallèle - rovnobežný, parapluie - dáždnik
péri- okolo: périphérie - okraj, periféria, périphrase - opisné vyjadrenie, périscope - periskop
post- potom, po: postuniversitaire - postgraduálny
pour-/por- pre, za: poursuivre - prenasledovať, pokračovať
pré- pred, dopredu: préface - predslov, prédire - predpovedať
pro- miesto, za: pronom - zámeno, prolonger - predĺžiť
re-/ré-/r- späť, znovu: retour - návrat, refaire - prerobiť, rappeler - pripomenúť
rétro- spätne, dozadu: rétrospectif - retrospektívny
sou-/sous-/su-/sub-/suf- pod: souterrain - podzemný, subversif - !!*podvratný
super-/supra-nad, vyššie, hore: superficiel - povrchný, superfin - veľmi jemný
sur-/sus- nad, vyššie: surnaturel - nadprirodzený, surchargé - preťažený, susdit - uvedený
syn-/sym-/sy-spolu: synthèse - syntéza, symétrie - symetria
tra-/trans-/tré-cez, naprieč: traverser - prekročiť, traduction - preklad, transparent - priehľadný, trépasser - skonať
ultra- nad, cez, za: ultramoderne - ultramoderný