4.3Delivý člen

PoužitieJe znakom bližšie neurčeného nepočítateľného podstatného mena. Spája sa s podstatnými menami, ktoré vyjadrujú:*hmotu alebo látku v bližšie neurčenom množstve,Voulez-vous de la bière ou du vin ?Chcete pivo alebo víno?*abstraktné pojmy,Vous avez de la chance !Máte šťastie!Excusez-moi, j'ai encore du travail.Ospravedlňte ma, mám ešte (nejakú) prácu.*atmosférické javy.Il fait du vent.Fúka vietor.Il y a du soleil.Svieti slnko.*Ďalej sa používa pred číslovkami udávajúcimi rýchlosť,Nous faisions du cent à l'heure.Išli sme stovkou.