16.1Francúzsky slovosled

Francúzsky slovosled je do veľkej miery pevný.(PRÍSL. URČENIE -) PODMET - PRÍSUDOK - PREDMET - PRÍSLOVKOVÉ URČENIEÀ Noël, les parents ont offert de beaux cadeaux à leurs enfants.Na Vianoce dali rodičia svojim deťom krásne darčeky.Najprv je vyjadrený podmet a potom prísudok.Les invités arrivent.Hostia prichádzajú.Podstatné meno stojace pred prísudkovým slovesom je podmet, podstatné meno, ktoré nasleduje za prísudkom, je priamy predmet.La France a battu les États-Unis.Francúzsko porazilo Spojené štáty.Priamy predmet býva najčastejšie pred nepriamym predmetom. Za ním môže stáť zo štylistických dôvodov, napríklad, ak je rozvitý.J'ai déjà rendu les livres à Pierre.Už som vrátil tie knihy Pierrovi.J'ai déjà rendu à Pierre les livres dont on avait parlé.Už som vrátil Pierrovi tie knihy, o ktorých sme hovorili.Tam, kde nemôže nastať zámena podmetu s predmetom, môže byť poradie slov prispôsobené zámerom hovoriaceho alebo pisateľa.l'auteur qui critique le publicautor, ktorý kritizuje publikuml'auteur que critique le publicautor, ktorého kritizuje publikumQui est-ce qui cherche M. Dubois ?Kto hľadá pána Duboisa?Qui est-ce que cherche M. Dubois ?, Qui M. Dubois cherche-t-il ?, M. Dubois, qui cherche-t-il ?Koho hľadá p. Dubois?Príslovkové určenie miesta a času môže stáť aj na začiatku vety. Vtedy býva oddelené čiarkou.De temps en temps, je désespère un peu.Občas trochu strácam nádej.