14Spojky

Spájajú vety a vetné členy. Popri jednoslovných spojkách existujú mnohé spojkové výrazy s que, ktorým zodpovedajú predložkové výrazy s de alebo à:Spojkové výrazy uvádzajú vedľajšiu vetu, predložkové výrazy sa spájajú s infinitívom (len ak sa jeho podmet zhoduje s podmetom určitého slovesného tvaru).Je vous le dis afin que vous le sachiez.Hovorím vám to, aby ste to vedeli.Je vous le dis afin de vous informer.Hovorím vám to, aby som vás o tom informoval.