6.4Hromadné číslovky

Sú to podstatné mená ženského rodu (okrem un millier). Odvodzujú sa od čísloviek 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 a 100 príponou -aine.Označujú buď približný počet,une dizaineasi desaťune douzaineasi dvanásťalebo presný počet.une douzainetucetune quinzaine (de jours)dva týždne obdobieAk za nimi nasleduje podstatné meno, bude pred ním predložka de.une vingtaine de joursasi dvadsať dní