zodpovedať

1(byť zodpovedný) verantworten etw. Akk, verantwortlich sein für etw.

Kto (tu) za to zodpovedá?
Wer ist dafür verantwortlich?
veːɐ ɪst daˈfyːɐ fεɐˈ|antvɔrtlɪç?
Zodpovedajú za škody.
Sie tragen die Verantwortung für die Schäden.
ziː ˈtraːgn diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ fyːɐ diː ˈʃεːdn

2(súhlasiť) entsprechen etw. Dat, übereinstimmen mit etw.

Zodpovedá to?
Stimmt das?
ʃtɪmt das?
To zodpovedá tomu, čo tvrdí.
Das entspricht seiner Behauptung.
das εntˈʃprɪçt ˈzainɐ bəˈhauptʊŋ
Každé číslo zodpovedá jednému menu.
Jede Nummer entspricht einem Namen.
ˈjeːdə ˈnʊmɐ εntˈʃprɪçt ˈainəm ˈnaːmən
Muž zodpovedal opisu.
Der Mann hat der Beschreibung entsprochen.
deːɐ man hat deːɐ bəˈʃraibʊŋ εntˈʃprɔxn
zodpovedajúce výsledky
entsprechende Ergebnisse
εntˈʃprεçndə εɐˈgeːpnɪsə