čas

Zeit f

Máš chvíľku čas?
Hast du ein wenig Zeit?
hast duː ain ˈveːnɪç tsait?
Čas vypršal.
Die Zeit ist um.
diː tsait ɪst ʊm
Nemám čas.
Ich habe keine Zeit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə tsait
Budeš mať dnes večer čas?
Hast du heute Abend Zeit?
hast duː ˈhɔytə ˈaːbnt tsait?
Niet času nazvyš.
Es bleibt keine Zeit übrig.
εs blaipt ˈkainə tsait ˈyːbrɪç
Mohol by som si na vás nájsť čas zajtra.
Ich könnte Sie morgen noch einschieben.
ɪç ˈkœntə ziː ˈmɔrgn nɔx ˈainʃiːbn
Je najvyšší čas.
Jetzt ist die höchste Zeit.
jεtst ɪst diː ˈhøːçstə tsait
To boli časy!
Das waren Zeiten!
das ˈvaːrən ˈtsaitn!
Schovaj si to na horšie časy.
Hebe das für schlechte Zeiten auf.
ˈheːbə das fyːɐ ˈʃlεçtə ˈtsaitn auf
Čakajú nás ťažké časy.
Schwere Zeiten liegen vor uns.
ˈʃveːrə ˈtsaitn ˈliːgn foːɐ ʊns
Nestrácaj čas.
Verliere keine Zeit.
fεɐˈliːrə ˈkainə tsait
Všetko má svoj čas.
Alles zu seiner Zeit.
ˈaləs tsuː ˈzainɐ tsait
Čas sú peniaze.
Zeit ist Geld.
tsait ɪst gεlt
To čas.
Das kann warten.
das kan ˈvartn
Dáva si načas. (mešká)
Er hat Verspätung.
eːɐ hat fεɐˈʃpεːtʊŋ
v poslednom čase
in letzter Zeit
ɪn ˈlεtstɐ tsait
pracovný čas
Arbeitszeit f
ˈarbaitstsait
z času na čas
von Zeit zu Zeit
fɔn tsait tsuː tsait
čas odchodu/odletu
Abfahrtszeit f/Abflugzeit f
ˈapfaːɐtstsait /ˈapfluːktsait
čas príchodu/príletu
Ankunftszeit f/Anflugzeit f
ˈankʊnftstsait /ˈanfluːktsait
vo svojom voľnom čase
in seiner Freizeit
ɪn ˈzainɐ ˈfraitsait