by

používa sa tvar slovesa würden + infinitív alebo spôsobové slovesá

To by som nerobil.
Das würde ich nicht machen.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈmaxn
Chcel by som...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
Išiel by som...
Ich würde... gehen.
ɪç ˈvʏrdə... ˈgeːən
Mal by si ísť. (odporúčanie)
Du solltest gehen.
duː ˈzɔltəst ˈgeːən
Mohol by...
Er könnte...
eːɐ ˈkœntə
Mohli by ste mi pomôcť?
Können Sie mir helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfn?
Radšej by som išiel...
Ich würde lieber... gehen.
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ... ˈgeːən
Radšej by ste mali počkať.
Ihr solltet lieber warten.
iːɐ ˈzɔltət ˈliːbɐ ˈvartn
Prišiel by som, ale...
Ich würde kommen, aber...
ɪç ˈvʏrdə ˈkɔmənˌ ˈaːbɐ
To by bolo výborné.
Das wäre großartig.
das ˈvεːrə ˈgroːs|aːɐtɪç
Veľmi nerád by som...
Ich möchte nur ungern...
ɪç ˈmœçtə nuːɐ ˈʊngεrn
Nebolo by lepšie počkať?
Wäre es nicht besser zu warten?
ˈvεːrə εs nɪçt ˈbεsɐ tsuː ˈvartn?
Čo by sa stalo, keby som mu to povedal?
Was würde passieren, wenn ich es ihm sagen würde?
vas ˈvʏrdə paˈsiːrənˌ vεn ɪç εs iːm ˈzaːgn ˈvʏrdə?
Nič by sa ti nestalo, keby si si to prečítal.
Es würde dir nicht schaden, wenn du es lesen würdest.
εs ˈvʏrdə diːɐ nɪçt ˈʃaːdnˌ vεn duː εs ˈleːzn ˈvʏrdəst
Keby som to bol vedel, bol by som ti pomohol.
Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich dir geholfen.
vεn ɪç εs gəˈvʊst ˈhεtəˌ ˈhεtə ɪç diːɐ gəˈhɔlfn