číslo

Nummer f, (veľkosť) Größe f

Vytočte číslo a...
Wählen Sie die Nummer und...
ˈvεːlən ziː diː ˈnʊmɐ ʊnt
Môžete mi dať svoje telefónne číslo?
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben?
ˈvʏrdn ziː miːɐ ˈbɪtə ˈiːrə teleˈfoːnnʊmɐ ˈgeːbn?
Aké máš číslo topánok?
Welche Schuhgröße hast du?
ˈvεlçə ˈʃuːgrøːsə hast duː?
Potrebujem (to) o číslo väčšie.
Ich brauche (es) eine Nummer größer.
ɪç ˈbrauxə (εs) ˈainə ˈnʊmɐ ˈgrøːsɐ
Ty si ale číslo!
Du bist ja eine Nummer!
duː bɪst jaː ˈainə ˈnʊmɐ!
Prepáčte, zmýlil som si číslo. (telefónne)
Entschuldigung, ich habe mich verwählt.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə mɪç fεɐˈvεːlt
poštové smerovacie číslo
Postleitzahl f
ˈpɔstlaittsaːl