cesta

Weg m, (cestovanie) Reise f, (vzdialenosť) Strecke f

Musíme sa spýtať na cestu.
Wir müssen nach dem Weg fragen.
viːɐ ˈmʏsn naːx deːm veːk ˈfraːgn
Mohli by ste mi ukázať cestu?
Können Sie mir bitte den Weg zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə deːn veːk ˈtsaign?
Už som na ceste.
Ich bin schon unterwegs.
ɪç bɪn ʃoːn ʊntɐˈveːks
Cestou domov som nakúpil.
Auf dem Weg nach Hause habe ich eingekauft.
auf deːm veːk naːx ˈhauzə ˈhaːbə ɪç ˈaingəkauft
Z cesty! (urobte miesto)
Aus dem Weg!
ˈaus deːm veːk!
Ako dlho trvá cesta do mesta?
Wie lange fährt man in die Stadt?
viː ˈlaŋə fεːɐt man ɪn diː ʃtat?
Cesta trvá hodinu. (jazda)
Die Fahrt dauert eine Stunde.
diː faːɐt ˈdauɐt ˈainə ˈʃtʊndə
Skrátime si cestu.
Wir nehmen eine Abkürzung.
viːɐ ˈneːmən ˈainə ˈapkʏrtsʊŋ
Mám to po ceste.
Das liegt auf meinem Weg.
das liːkt auf ˈmainəm veːk
Tadiaľto cesta nevedie!
Das ist der falsche Weg!
das ɪst deːɐ ˈfalʃə veːk!
Šťastnú cestu!
Gute Reise/Fahrt!
ˈguːtə ˈraizə/faːɐt!
zlatá stredná cesta
der goldene Mittelweg
deːɐ ˈgɔldənə ˈmɪtlveːk
cesta okolo sveta
Weltreise f
ˈvεltraizə
stáť v ceste komu/čomu
j-m/etw. im Wege stehen
ɪm ˈveːgə ˈʃteːən
pravidlá cestnej premávky
Straßenverkehrsordnung f
ˈʃtraːsnfεɐkeːɐs|ɔrdnʊŋ
vedľajšia cesta
Nebenstraße f, Seitenstraße f
ˈneːbnʃtraːsəˌ ˈzaitnʃtraːsə