cena

1(tovaru ap.) Preis m, (hodnota) Wert m

Všetko je v cene.
Alles (ist) im Preis inbegriffen/enthalten.
ˈaləs (ɪst) ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn/εntˈhaltn
Nápoje nie sú v cene.
Getränke sind nicht im Preis inbegriffen.
gəˈtrεŋkə zɪnt nɪçt ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Cena nehrá rolu.
Der Preis spielt keine Rolle.
deːɐ prais ʃpiːlt ˈkainə ˈrɔlə
Urobíme to za každú cenu.
Wir machen es um jeden Preis.
viːɐ ˈmaxn εs ʊm ˈjeːdn prais
Cena dohodou. (v inzeráte ap.)
Preis nach Vereinbarung.
prais naːx fεɐˈ|ainbaːrʊŋ
za žiadnu cenu (v žiadnom prípade)
um keinen Preis
ʊm ˈkainən prais
za rozumné/prijateľné ceny
für vernünftige/annehmbare Preise
fyːɐ fεɐˈnʏnftɪgə/ˈanneːmbaːrə ˈpraizə
... (ponúkaný) za priaznivú cenu
... zu einem günstigen Preis (angeboten)
... tsuː ˈainəm ˈgʏnstɪgn prais (ˈangəboːtn)
cenovo dostupný
erschwinglich
εɐˈʃvɪŋlɪç

2(význam) Sinn m, Zweck m

Má to (vôbec) cenu?
Hat es (überhaupt) Sinn?
hat εs (yːbɐˈhaupt) zɪn?
To nemá cenu. (je to zbytočné)
Es hat keinen Zweck/Sinn.
εs hat ˈkainən tsvεk/zɪn
Nemá cenu snažiť sa o to.
Es ist zwecklos, sich darum zu bemühen.
εs ɪst ˈtsvεkloːsˌ zɪç daˈrʊm tsuː bəˈmyːən

3(odmena) Preis m

Vyhrala prvú cenu. (v súťaži)
Sie gewann den ersten Preis.
ziː gəˈvan deːn ˈeːɐstn prais
Dostal cenu za...
Er bekam/erhielt den Preis für...
eːɐ bəˈkaːm/εɐˈhiːlt deːn prais fyːɐ
Nobelova cena za literatúru
der Nobelpreis für Literatur
deːɐ noˈbεlprais fyːɐ lɪtəraˈtuːɐ
cena útechy
Trostpreis m
ˈtroːstprais