čo

1(v otázke na niečo) was

Čo si hovoril?
Was hast du gesagt?
vas hast duː gəˈzaːkt?
Čo si urobil? (prekvapenie alebo prepočutie)
Du hast was getan?
duː hast vas gəˈtaːn?
Čo potrebujete?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Čo to stojí?
Was kostet das?
vas ˈkɔstət das?
Nemáte za čo. (v odpovedi na poďakovanie)
Nichts zu danken., (hovor.) Keine Ursache., Kein Problem.
nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxəˌ kain proˈbleːm
A čo vy?
Und Sie?
ʊnt ziː?
A čo tak zájsť na pivo?
Gehen wir ein Bier trinken?
ˈgeːən viːɐ ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
Čo ja viem?
Was weiß ich denn?
vas vais ɪç dεn?
Čoho sa bojíš?
Wovor hast du Angst?, Wovor fürchtest du dich?
voˈfoːɐ hast duː aŋst?ˌ voˈfoːɐ ˈfʏrçtəst duː dɪç?
Niet sa čoho báť.
Es gibt nichts zu fürchten.
εs gipt nɪçts tsuː ˈfʏrçtn
Čomu sa smeješ?
Worüber lachst du?
voˈryːbɐ laxst duː?
Čo je toto za otázku?
Was für eine Frage ist das?, (hovor.) Was soll diese Frage?
vas fyːɐ ˈainə ˈfraːgə ɪst das?ˌ vas zɔl ˈdiːzə ˈfraːgə?
Nemá sa za čo hanbiť.
Sie braucht sich für nichts zu schämen.
ziː brauxt zɪç fyːɐ nɪçts tsuː ˈʃεːmən
Nemáš tu čo robiť (hľadať).
Du hast hier nichts zu suchen.
duː hast hiːɐ nɪçts tsuː ˈzuːxn
Čím som si to zaslúžil?
Wie habe ich das verdient?
viː ˈhaːbə ɪç das fεɐˈdiːnt?
čím skôr, tým lepšie
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Čím dlhšie bude preč, tým lepšie.
Je länger er weg ist, desto besser.
jeː ˈlεŋɐ eːɐ vεk ɪstˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Čím je staršia, tým je krajšia.
Je älter sie wird, desto schöner wird sie.
jeː ˈεltɐ ziː vɪrtˌ ˈdεsto ˈʃøːnɐ vɪrt ziː
Ako čo. (záleží, o čo ide)
Es kommt darauf an., Je nachdem.
εs kɔmt daˈrauf anˌ jeː naːxˈdeːm

2(prečo) was

Čo sa mňa týka...
Was mich betrifft...
vas mɪç bəˈtrɪft
Čo si ja pamätám...
Soweit ich mich erinnere...
zoˈvait ɪç mɪç εɐ|ɪnərə
Tam, čo som bol...
Dort, wo ich war...
dɔrtˌ voː ɪç vaːɐ
Čo do rýchlosti je najlepší.
Was die Schnelligkeit betrifft, ist er der Beste.
vas diː ˈʃnεlɪçkait bəˈtrɪftˌ ɪst eːɐ deːɐ ˈbεstə
Je to, čo by kameňom dohodil.
Es ist ein Katzensprung.
εs ɪst ain ˈkatsnʃprʊŋ

3(však) was, nicht wahr

Šikovné, čo?
Klug, nicht wahr?
kluːkˌ nɪçt vaːɐ?
To je šialené, čo?
Das ist ja wahnsinnig, was?
das ɪst jaː ˈvaːnzɪnɪçˌ vas?
Ty si tam nešiel, čo?
Du bist nicht hingegangen, nicht wahr?
duː bɪst nɪçt ˈhɪngəgaŋənˌ nɪçt vaːɐ?

4(v časových vetách) seitdem, (pokiaľ možno) so...wie möglich, möglichst

Odvtedy, čo ju poznám...
Seitdem ich sie kenne...
zaitˈdeːm ɪç ziː ˈkεnə
Zostanem tam čo najdlhšie.
Ich bleibe dort so lange wie möglich.
ɪç ˈblaibə dɔrt zoː ˈlaŋə viː ˈmøːklɪç
Dokonči to čo najskôr.
Bring es möglichst bald zu Ende.
brɪŋ εs ˈmøːklɪçst balt tsuː ˈεndə
deň čo deň
Tag für Tag
taːk fyːɐ taːk