zložiť, skladať

zusammenfalten, zusammenlegen, (utvoriť) verfassen

Kto zložil túto operu?
Wer hat diese Oper komponiert?
veːɐ hat ˈdiːzə ˈoːpɐ kɔmpoˈniːɐt?
Zložil si tú skúšku?
Hast du die Prüfung bestanden?
hast duː diː ˈpryːfʊŋ bəˈʃtandn?
Nezložil som skúšku.
Ich habe die Prüfung nicht bestanden.
ɪç ˈhaːbə diː ˈpryːfʊŋ nɪçt bəˈʃtandn
Kam to mám zložiť?
Wo soll ich das ausladen?
voː zɔl ɪç das ˈauslaːdn?
Zložila sa z tej horúčavy.
Wegen der Hitze ist sie zusammengebrochen.
ˈveːgn deːɐ ˈhɪtsə ɪst ziː tsuˈzaməngəbrɔxn
Zlož tie nohy zo stola.
Nimm die Füße vom Tisch.
nɪm diː ˈfyːsə fɔm tɪʃ
skladať sa z koho/čoho
aus j-m/etw. bestehen
bəˈsteːən
Neskladajte! (pri telefonovaní)
Legen Sie nicht auf!
ˈleːgn ziː nɪçt auf!
Kniha sa skladá z troch častí.
Das Buch besteht aus drei Teilen.
das buːx bəˈʃteːt aus drai ˈtailən