život

Leben n

Ide mu o život.
Es geht um sein Leben.
εs geːt ʊm zain ˈleːbn
Tá si vie užívať život.
Die weiß zu leben.
diː vais tsuː ˈleːbn
Zachránil mi život.
Er hat mir das Leben gerettet.
eːɐ hat miːɐ das ˈleːbn gəˈrεtət
Nikdy v živote som nevidel...
Nie im Leben habe ich... gesehen.
niː ɪm ˈleːbn ˈhaːbə ɪç... gəˈzeːən
Čistota pol života
Sauberkeit ist das halbe Leben.
ˈzaubɐkait ɪst das ˈhalbə ˈleːbn
Trochu života do toho umierania!
Mach ein bisschen flott!
max ain ˈbɪsçən flɔt!
Taký je život!
So ist das Leben!
zoː ɪst das ˈleːbn!
Človek sa učí celý život.
Man lernt nie aus.
man lεrnt niː aus
To by mi v živote nenapadlo.
Das wäre mir nie im Leben eingefallen.
das ˈvεːrə miːɐ niː ɪm ˈleːbn ˈaingəfalən
celý (svoj) život
das ganze Leben lang
das ˈgantsə ˈleːbn laŋ