začínať (sa)

beginnen, anfangen

Nezačínaj s tým zas!
Fang damit nicht schon wieder an!
faŋ daˈmɪt nɪçt ʃoːn ˈviːdɐ an!
O koľkej začínaš v práci?
Wann fängst du in der/auf Arbeit an?
van fεŋst duː ɪn deːɐ/auf ˈarbait an?
Škola sa naozaj začína zajtra.
Die Schule beginnt wirklich morgen.
diː ˈʃuːlə bəˈgɪnt ˈvɪrklɪç ˈmɔrgn
Leto sa ešte len začína.
Der Sommer beginnt erst.
deːɐ ˈzɔmɐ bəˈgɪnt eːɐst
Začína sa mu to páčiť.
Es fängt an, ihm zu gefallen.
εs fεŋt anˌ iːm tsuː gəˈfalən
Začína ma to nudiť.
Es wird mir langsam langweilig.
εs vɪrt miːɐ ˈlaŋzaːm ˈlaŋvailɪç
Začína to byť ťažké.
Langsam wird es schwer.
ˈlaŋzaːm vɪrt εs ʃveːɐ
Už mi to začína byť jasné!
Langsam begreife ich es!
ˈlaŋzaːm bəˈgraifə ɪç εs!
S ním si radšej nezačínaj.
Mit ihm solltest du dich nicht einlassen.
mɪt iːm ˈzɔltəst duː dɪç nɪçt ˈainlasn
To sa teda pekne začína.
Das fängt ja gut an.
das fεŋt jaː guːt an