vychádzať

ausgehen, (byť vydávaný tlačou) erscheinen

Nevychádzaj z domu!
Verlasse das Haus nicht!
fεɐˈlasə das haus nɪçt!
Slnko už vychádza.
Die Sonne geht schon auf.
diː ˈzɔnə geːt ʃoːn auf
Tento časopis vychádza každý týždeň.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
ˈdiːzə ˈtsaitʊŋ εɐˈʃaint ˈvœçntlɪç
Vychádzaš s ním dobre?
Kommst du mit ihm klar?
kɔmst duː mɪt iːm klaːɐ?
Ja nevychádzam z údivu.
Ich komme aus dem Staunen nicht heraus.
ɪç ˈkɔmə aus deːm ˈʃtaunən nɪçt hεˈraus